Сельское хозяйство | Дзяннiца

Сельское хозяйство

17
Янв

Производство сельхозпродукции в Беларуси в 2016 году выросло на 3,4%

В Беларуси в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в 2016 году в текущих ценах составило Br15,3 млрд и увеличилось по сравнению с 2015 годом в сопоставимых ценах на 3,4%. Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета. 
3
Дек

Шчучын і Рагачоў парадніў фестываль беларускага слова

Дэлегацыя Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці наведала наш раён.
30
Ноя

У василишковских аграриев есть чему поучиться

В на­шем районе побывали пред­се­да­тели райисполкомов Мог­и­лёв­с­кой области, которые при­н­и­мали участие в семинаре-учёбе, что  прошёл недавно на Грод­нен­щ­и­не. В программу семинара были включены и объекты на­ше­го района.    

В этом году на зер­но­суш­и­ль­но-складском комплексе в д. Кос­те­не­во ОАО «Василишки» ввели в эксплуатацию су­пер­сов­ре­мен­ную линию, которая поз­волит подготавливать около 12 ты­сяч тонн семян в год. Кстати, на Гродненщине это первая та­ко­го масштаба линия. Почему у хо­зяй­с­т­ва возникла потребность в таком объекте, как ор­ган­и­зо­ван весь производственный цикл обработки зерна – об этом и многом другом рассказали вас­и­л­и­ш­ков­цы своим гостям. 
22
Ноя

Па працы і слава

Якіх узнагарод удастоены шчу­чын­цы, якая скульптура на­шых майстроў упрыгожыла ад­ноў­ле­ны воранаўскі парк і чым здзіў­ля­лі гасцей на абласным фес­ты­ва­лі-кірмашы працаўнікоў вёс­кі  “Дажынкі-2016”? Адказ на гэ­тыя  пытанні шукалі  ў г.п. Во­ра­на­ва карэспандэнты газеты “Дзянніца”. 
21
Ноя

Иван Жук: "Тружеников села всегда отличали мудрость, рачительное отношение к земле, стойкость и трудолюбие"

Главными героями областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2016» стали аграрии, чьим трудом и упорством на Гродненщине в этом году получен весомый «каравай» в 1,14 миллиона тонн зерна. По праву могут гордиться результатами не только хлеборобы, но и животноводы, кормозаготовители и все сельские труженики. 
19
Ноя

На "Дажынках" наградили победителей областного соревнования

СРЕДИ РАЙОНОВ:
18
Ноя

Сегодня в Вороново проходит областной фестиваль-ярмарка «Дажынкі-2016» (ДОПОЛНЕНО)

Праздник пришел на обновленные, похорошевшие улицы поселка, расцветил их яркими красками, наполнил музыкой, песнями, творениями талантливых мастеров и собрал лучших из лучших – тех, чьи руки вырастили хлеб -2016. 
18
Ноя

Славім хлеб і рукі залатыя!

Кожную восень Шчу­чын­ш­чы­на дзякуе сельскім працаўнікам за самаадданую працу і вер­насць зямлі-карміцельцы. Ро­біць гэта ўрачыста і прыгожа на­пя­рэ­дад­ні Дня работнікаў се­ль­с­кай гаспадаркі і перапрацоўчай пра­мыс­ло­вас­ці АПК.
17
Ноя

Романтика трудовых будней

Ян Янович Мазуркевич любит зем­лю и со знанием дела от­нос­и­т­ся ко всему, что ему по­ру­ча­ют. По итогам уборки-2016 имен­но этот механизатор признан лучшим комбайнером Щуч­и­н­щ­и­ны. На полях ОАО “Щучинагропродукт” он на­мо­лотил 1690 условных тонн. Бе­се­да об уборочной кампании вер­ну­ла нас в один из жарких летних дней: представилось бес­к­рай­нее золотое море, мед­лен­но волнующееся от ду­но­вен­ия ветра. А где-то вдалеке уве­рен­но двигается “Джон Дир”, за штур­ва­лом которого  – опытный че­ло­век, знающий свое дело. 
17
Ноя

Што ні бычок, то волат

На комплексе па вы­рош­ч­ван­ні і адкорме буйной ра­га­тай жы­вё­лы “Трайгі” ААТ “Васілішкі” дабіліся самай вы­со­кай у раёне сярэднясутачнай пры­ва­гі быкоў – 1026 грамаў, што на 5 грамаў больш чым ле­тась і на 1 грам вышэй да­ведзе­на­га плана.
17
Ноя

Дзе адказны падыход – там дастойны вынік

У Шчучынскім цэнтры культуры і народнай творчасці сабяруцца прадстаўнікі з усіх аграпрадпрыемстваў раёна на сваю галоўную ўрачыстасць, прысвечаную надыходзячаму Дню работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці АПК. Гэта прыгожае свята, якое для іх натхнёна рыхтуецца, нашы аграрыі заслужылі самаадданай працай. 
16
Ноя

НЭП: новы эканамічны па­ды­ход

У СВУ “Пратасаўшчына” ўме­юць пралічыць рэзервы па­ве­лі­чэн­ня дойнага статка і па­ляп­шэн­ня якасці малака

На рэканструяванай ле­тась малочнатаварнай ферме “Глыбокае” СВУ “Пратасаўшчына” за 10 месяцаў бя­гу­ча­га года надаілі звыш 1012 тон малака, з якіх 961 тону здалі на перапрацоўку на Шчучынскі мас­ла­сыр­за­вод гатункам “экстра”.
16
Ноя

Ёсць кармы – ёсць падмурак ста­бі­ль­нас­ці

Трактарыст-машыніст ААТ “Дэмбрава” Дзмітрый Мі­ка­ла­е­віч Мулярчык сёлета дасягнуў вы­со­кіх паказчыкаў на на­рых­тоў­цы травяных кармоў і стаў леп­шым сярод камбайнераў кор­маў­бо­рач­ных камбайнаў. Па­ль­ма першынства па выніках на­рых­тоў­кі травяных кармоў і ў ААТ «Дэмбрава».
15
Ноя

Дастойны ўклад маладых

Падчас уборачнай кампаніі ру­ка аб руку з вопытнымі аг­ра­ры­я­мі Шчучыншчыны на жніве шчы­ра­ва­ла моладзь. Сваёй плённай пра­цай маладое пакаленне так­са­ма ўнесла значны ўклад у агу­ль­ны каравай. Гэтыя поспехі не зас­та­лі­ся не заўважанымі.
15
Ноя

С.Ю. Гузень: “У кожным зяр­нят­ку – сілы, вопыт і май­с­тэр­с­т­ва нашых людзей”

За вокнамі кабінета заснежаны сквер, а мы з дырэктарам фі­лі­я­ла “Жалудоцкі агракомплекс” Ста­ніс­ла­вам Юльянавічам Гу­зе­нем гаворым пра гарачыя ўбо­рач­ныя дзянькі. Хлебаробы гэ­тай гаспадаркі дастойна правялі га­лоў­ную кампанію се­ль­с­ка­гас­па­дар­ча­га года – жніво, сабралі доб­ры ўраджай збожжавых і зер­не­ба­бо­вых культур, а во­сен­ню пад завязку напоўнілі гра­мад­с­кія засекі кукурузай.
15
Ноя

Сельскі крэатыў

Раз-пораз нашы аграрыі яс­к­ра­ва дэманструюць, што ўме­юць не толькі на выдатна спраў­ляц­ца са сваімі непасрэднымі пра­цоў­ны­мі абавязкамі, але і ім­к­нен­ня да творчасці не паз­баў­ле­ны. Напярэдадні Дня ра­бот­ні­каў сельскай гаспадаркі і пе­рап­ра­цоў­чай прамысловасці АПК ля ажыў­ле­ных дарог на Шчу­чын­ш­чы­не з’явіліся … саламяныя ску­ль­п­ту­ры. 
14
Ноя

18 лістапада Воранава запрашае на адно з самых чаканых і масавых свят Гродзеншчыны – «Дажынкі-2016»

Менавіта тут аграрыі Гродзенскай вобласці адсвяткуюць сваё прафесійнае свята. Культурная праграма «Дажынак» уразіць жанравай разнастайнасцю. Будуць прадстаўлены фальклорныя, эстрадныя і харэаграфічныя творчыя калектывы. Каля 500 артыстаў будуць задзейнічаны на канцэртных пляцоўках. Ад парку да школьнага стадыёна раскінуцца гандлёва-выставачныя і культурна-забаўляльныя зоны.
1
Ноя

Дагледжаная тэхніка сёння не падвядзе заўтра

У раёне амаль завершана асенне-палявая кампанія. Аграрыі ставяць тэхніку на захоўванне ў гаражы. Наколькі якасна праведзена кансервацыя камбайнаў і навясных агрэгатаў, сезонныя работы на якіх ужо закончыліся, праверыла спецыяльная выязная камісія. У яе склад увайшлі спецыялісты рай­се­ль­гас­хар­чу і работнікі дзяржтэхнагляду Зэльвенскага і Слонімскага раёнаў.
31
Окт

18 ноября в Вороново пройдут областные «Дожинки-2016» (ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА)

Областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки-2016» пройдет в городском поселке Вороново. Начнется главный праздник аграриев Гродненщины с самого утра. 
21
Окт

Как защитить растения от болезней и вредителей?

Эффективные средства защиты растений мировых производителей представила  на выставке-ярмарке «Агроосень-2016» в Гродно компания «Фобус».
Синдикация материалов